Organized Files
 

רגולציה

אישור פקע"ר לבניית מרחבים מוגנים

"השיטה נבדקה לצורך התאמה לדרישות פקע"ר בתקנות ובתקנים הרלוונטיים ונמצאה מתאימה.

היות ואין שוני בין הפרטים הקונסטרוקטיביים המוצעים בשיטה והפרטים הנדרשים בתקנות, אין צורך בציון ו\או תיאור באזכור כלשהו של השיטה בתכניות ההגשה לפקע"ר."

ISO 9001

אישור ISO 9001 לתהליך הייצור, ההכשרה והביצוע.

אישור חברת חשמל לישראל (חח"י)

אישור לביצוע בנייה מתועשת באמצעות קירות i-form בכל האתרים והפרויקטים של חח"י

תקן ישראלי 5075

אישור הטכנולוגיה במסגרת התקן לציפויים וחיפויים פנימיים לממ"ד